S T A T U T   F U N D A C J I

„A K A D E M I A   A S T R O N O M I I”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwa „Akademia Astronomii”, zwana dalej Fundacja ustanowiona zostaje przez: Tomasza Norberta Kunderę, Tomasza Sławomira Szymańskiego i Joannę Dobrawę Kozakiewicz, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Rep. A Nr 6832/20011 sporządzonym przez Notariusza Iwone Cyz – Hejmo w Krakowie w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 13 w dniu 21 lipca 2011 roku, działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach. (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z pózn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i  poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów. 
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranica posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Nadzór nad Fundacją pełni Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 7

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja „Akademia Astronomii”. 
 2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 9

Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć Instytuty oraz stałe i czasowe placówki terenowe i specjalizowane, a także przystępować do spółek i fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

Celem Fundacji jest:

 1. upowszechnianie wiedzy z zakresu astronomii i badań kosmicznych, 
 2. prowadzenie i wspieranie działalności dydaktycznej z zakresu astronomii i badań kosmicznych, 
 3. prowadzenie i wspieranie działalności naukowej z zakresu astronomii oraz badań interdyscyplinarnych obejmujących astronomię.

 

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wykładów i warsztatów popularnonaukowych, 
 2. organizowanie konkursów wiedzy o astronomii i naukach pokrewnych,  
 3. organizowanie otwartych pokazów nieba z wykorzystaniem sprzętu astronomicznego,
 4. prowadzenie kursów dokształcających z zakresu astronomii i nauk pokrewnych,
 5. organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych związanych z astronomią lub badaniami kosmicznymi,
 6. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów,
 7. prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych,
 8. wspieranie integracji środowiska naukowego z sektorem gospodarczym przez komercjalizacje badań naukowych oraz transfer wiedzy,
 9. finansowanie zakupu i renowacji sprzętu dla celów dydaktycznych, naukowych lub popularyzatorskich dla instytucji zajmujących się astronomią lub naukami pokrewnymi,
 10. finansowanie zakupu oprogramowania oraz publikacji z zakresu astronomii i nauk pokrewnych dla instytucji zajmujących się astronomia lub naukami pokrewnymi,
 11. finansowanie nagród za wybitne osiągnięcia dla studentów astronomii i nauk pokrewnych,
 12. finansowanie wyjazdów konferencyjnych, warsztatów dla studentów astronomii i  nauk pokrewnych,
 13. udzielanie pomocy absolwentom astronomii i nauk pokrewnych w poszukiwaniu pracy,
 14. prowadzenie i wspieranie działań dotyczących podnoszenia kwalifikacji oraz uznawalności kompetencji dla studentów astronomii i nauk pokrewnych.

 

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji, a w szczególności: 

 1. spadki, zapisy, darowizny i innego rodzaju przysporzenia majątkowe wniesione przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne, 
 2. nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację, 
 3. dywidendy i zyski z akcji i udziałów, 
 4. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych pozyskane przez Fundację z lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierów wartościowych, 
 5. dochody z działalności gospodarczej, 
 6. dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 
 7. Wkład gotówkowy Fundatorów wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), z tym że Fundatorzy na realizacje celów statutowych Fundacji przeznaczają kwotę 2000 zł. (słownie: dwa tysiące), zaś na działalność gospodarczą Fundacji kwotę 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc). 
 8. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 1 pkt. 1 winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

§ 14

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może byc prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
 2. Zakres działalności gospodarczej określa załącznik do niniejszego statutu. 
 3. Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji kasowej określają obowiązujące przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji. 
 4. Kierowników zakładów Fundacji oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 
 5. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji. 
 6. Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

§ 15

 1. Fundatorzy, zgodnie z treścią § 13 pkt. 2, przeznaczają na działalność gospodarczą Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) z wniesionego wkładu gotówkowego. 
 2. O przeznaczeniu dalszych kwot pieniężnych lub rzeczy z majątku Fundacji na jej działalność gospodarczą decyduje Zarząd Fundacji.

§ 16

 1. Fundacja może nabywać i zbywać akcje i udziały w spółkach oraz tworzyć spółki z udziałem innych podmiotów krajowych i zagranicznych. Fundacja może nabywać i zbywać obligacje oraz inne papiery wartościowe. 
 2. Fundacja może emitować obligacje na warunkach określonych w stosownych przepisach prawa.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 17

 1. Organami Fundacji są : 
  1. Rada Fundacji, 
  2. Zarząd Fundacji. 
 2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji. 
 3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy statut stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 
 4. Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet. 
 5. Do czasu powołania Rady Fundacji jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

§ 18

Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

Rada Fundacji

§ 19

 1. Rada Fundacji składa się z minimum 3 osób, w skład której wchodzą: Fundatorzy oraz osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji lub ich przedstawiciele przyjęte na mocy uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2. 
 2. Rada Fundacji podejmuje działalność, jeżeli w jej pracach może brać udział co najmniej 3 osoby. 
 3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy, przy czym Rada Fundacji może uzupełnić swój skład w przyszłości w sposób określony w niniejszym Statucie. 
 4. Rada Fundacji na wniosek Fundatorów lub z własnej inicjatywy może odwołać poszczególnych członków Rady powołanych w trybie określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu z wyłączeniem Fundatorów. Uchwała w tym przedmiocie wymaga większości 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania. 
 5. Rada Fundacji działa na podstawie Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 20

 1. Rada Fundacji może nadawać osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Fundacji, tytuł “Tytularnego Członka Rady Fundacji Akademia Astronomii”. 
 2. Osoba posiadająca tytuł, o którym mowa w pkt. 1 nie jest członkiem Rady Fundacji w rozumieniu niniejszego Statutu. 
 3. Rada Fundacji, na podstawie swej uchwały, może pozbawić osobę nadanego jej tytułu, o którym mowa w pkt. 1, w przypadku skazania wyrokiem sądu powszechnego za popełnione przestępstwo lub w przypadku postępowania rażąco sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. 

§ 21

 1. Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Powołanie następuje na czas nieokreślony. Powołanie pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza dokonuje Fundator. 
 2. Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący i Sekretarz organizują prace Rady Fundacji oraz reprezentują Rade na zewnątrz. 
 3. Szczegółowy zakres obowiązków przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, tryb ich wyboru, prócz postanowień niniejszego Statutu określa regulamin Rady Fundacji.

§ 22

 1. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w danym roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady. 
 2. W razie potrzeby Rada Fundacji może zebrać się na posiedzeniu nadzwyczajnym. 
 3. O terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wobec członka Rady Fundacji, który wskaże adres elektroniczny bądź numer faksu jako adres dla doręczeń, korespondencję skierowaną zgodnie z powyższą informacja członka, w razie braku potwierdzenia jej otrzymania, uznaje się za doręczoną prawidłowo najpóźniej z upływem 7 dni od dnia transmisji danych. 
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby członków obecnych na posiedzeniu z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady oraz, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

§ 23

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniotwórczych i doradczych Fundacji. 
 2. Do zakresu działania Rady Fundacji należy: 
  1. powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa Fundacji;
  2. opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
  3. podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady;
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
  5. nadawanie i pozbawianie tytułu “Tytularnego Członka Rady Fundacji”;
  6. uchwalanie regulaminu Rady Fundacji;
  7. uchwalanie regulaminu dysponowania środkami finansowymi Fundacji przeznaczonymi na realizacje celów Fundacji;
  8. inne sprawy wskazane w przepisach prawa i niniejszym Statucie. 
 3. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Zarządu Fundacji.
 4. Do czasu powołania Rady Fundacji przyznane jej kompetencje przysługują Fundatorom, a jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 24

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym z Prezesa Fundacji. Z zastrzeżeniem treści pkt. 3 Zarząd, w tym Prezes Fundacji jest powoływany                     i odwoływany przez Rade Fundacji. 
 2. Powołanie Zarządu, w tym Prezesa Fundacji następuje na czas nieoznaczony. 
 3. Do czasu powołania Rady Fundacji, Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy. 
 4. Rada Fundacji może odwołać poszczególnych członków Zarządu w przypadku, gdy nie realizuje on w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego działalność przynosi szkody Fundacji. 
 5. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania zgodnie z pkt. 4 członków Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt. 1 Rada Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 3 Fundator uzupełni niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez Statut.

§ 25

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
 2. Zarząd działa według regulaminu ustalonego przez Radę Fundacji. 

§ 26

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji. 
 2. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należyta starannością przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, Statutu i regulaminu.

§ 27

 1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. 
 2. Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesów.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w terminie ustalonym w regulaminie pracy Zarządu z tym, że termin pierwszego posiedzenia Zarządu wyznaczają Fundatorzy. 
 2. Prezes Fundacji może zwołać dodatkowe posiedzenia Zarządu. 
 3. O terminie dodatkowego posiedzenia Zarządu Prezes Fundacji zawiadamia jego członków co najmniej jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.

§ 29

Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 30

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 
 2. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

§ 31

 1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy: 
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  2. kierowanie bieżąca działalnością Fundacji;
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  6. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;
  7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów statutowych;
  8. wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Rade Fundacji planów i programów działania;
  9. przygotowywanie corocznie projektów uchwał rady Fundacji zawierających kierunki działalności Fundacji na dany rok;
  10. powołanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych;
  11. ustalanie Regulaminu Biura Fundacji oraz zakresu czynności poszczególnych pracowników Fundacji;
  12. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
  13. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
  14. wykonywanie uchwał Rady Fundacji;
  15. załatwianie spraw nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

§ 32

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§ 33

Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy prowadzenie bieżących spraw Fundacji, organizowanie prac Zarządu, wykonywanie jego uchwał.

§ 34

 1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
 2. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji. 
 3. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.

§ 35

Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

Rozdział V

Jednostki organizacyjne Fundacji.

§ 36

 1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć Instytuty Badań, które działają jako wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki naukowo-badawcze.  
 2. Fundatorzy powołują pierwszych Dyrektorów Instytutów. W przypadku śmierci Fundatorów pierwszych Dyrektorów Instytutów powołują Członkowie Zarządu. 
 3. Instytuty działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd. 
 4. Instytuty mogą działać także poprzez swoje oddziały.

§ 37

 1. W celu realizacji zadań Fundacja może tworzyć siec, której ogniwami są jednostki organizacyjne, takie jak placówki terenowe i placówki specjalizowane. 
 2. Placówki terenowe i placówki specjalizowane są jednostkami organizacyjnie i finansowo wyodrębnionymi i działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd. 
 3. Dyrektorów placówki powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 38

Fundacja może być założycielem szkół wyższych, które uczestniczą w działaniach sieci Fundacji, o których mowa w § 37, z uwzględnieniem specyfiki określonej w przepisach o szkolnictwie wyższym.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

PRAWA OFIARODAWCÓW

§ 39

 1. Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców Fundacji Akademia Astronomii. 
 2. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji, Rada przyznaje medal Fundacji wraz z dyplomem honorowym. 
 3. Wzór medalu określa Rada Fundacji. 
 4. Rada Fundacji może określić inne formy honorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Fundacji.

ZMIANA NAZWY, CELU, STATUTU

§ 40

Zmiana celu Fundacji jej nazwy lub Statutu Fundacji może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, powziętej jednogłośnie.

 

POŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 41

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
 2. Decyzja w przedmiocie połączenia wymaga uchwały Rady Fundacji powziętej większości ¾ głosów osób uprawnionych do głosowania.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 42

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślna uchwała. 
 3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu. 
 4. Likwidatorzy podejmą czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy; ściągną wierzytelności i wypełnia zobowiązania. Wynagrodzenie likwidatorów obciążą majątek Fundacji. 
 5. W granicach czynności wymienionych w ust. 4 likwidatorzy mają prawo reprezentowania Fundacji. Rozporządzenia majątkiem nieruchomym Fundacji wymagają zgody wszystkich likwidatorów. 
 6. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
 7. Księgi i dokumenty po zakończeniu postępowania likwidacyjnego Fundacji zostaną złożone w jednostce, która przejmie majątek pozostały po likwidacji Fundacji.

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FUNDACJI

 1. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku.
 2. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji.
 3. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek. 
 4. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 5. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 
 6. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach. 
 7. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 
 8. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 
 9. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. 
 10. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów. 
 11. 58.11.Z Wydawanie książek. 
 12. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). 
 13. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 
 14. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. 
 15. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. 
 16. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. 
 17. 59.11.Z Działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. 
 18. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. 
 19. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
 20. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 
 21. 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. 
 22. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 23. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacji. 
 24. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. 
 25. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. 
 26. 74.20.Z Działalność fotograficzna. 
 27. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami. 
 28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 29. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. 
 30. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej. 
 31. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjna obsługa biura. 
 32. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. 
 33. 82.30.Z Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów. 
 34. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 35. 85.59.A Nauka języków obcych. 
 36. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
 37. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukacje. 
 38. 91.01.B Działalność archiwów. 
 39. 91.02.Z Działalność muzeów. 
 40. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.