Ogłoszenie o likwidacji Fundacji

Posted on Posted in Aktualności

Likwidator Fundacji Akademia Astronomii KRS: 0000396373 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.01.2018 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji. Na Likwidatora wyznaczono Pana Tomasza Szymańskiego, Panią Joannę Kozakiewicz oraz Pan Grzegorza Michałka. Dotychczasowy Zarząd Fundacji został wykreślony. Informacja o rozwiązaniu fundacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.01.2018 roku.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2018 roku. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: ul. Stradomska 11/8, 30-058 Kraków.